عضویت منعطف


14 روز در ماه
ماهانه/550000 تومان


میز منعطف برای ۱ نفر
14 روز در ماه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات
( ۱ ساعت رایگان در ماه )

26 روز در ماه
ماهانه/850000 تومان


میز منعطف برای ۱ نفر
26 روز در ماه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات
( ۱ ساعت رایگان در ماه )

در حال حاضر ظرفیت قسمت ثابت تکمیل است. شما می‌توانید برای پذیرش بعدی در لیست انتظار ما قرار بگیرید.
لطفا توجه داشته باشید که زمان انتظار برای پذیرش ثابت حدود 3 ماه می‌باشد.


عضویت ثابت


1نفر
ماهانه/950000 تومان


میز ثابت برای ۱ نفر
ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات
( ۱ ساعت رایگان در ماه )

2نفر
ماهانه/1800000 تومان


میز ثابت برای 2 نفر
ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات
( ۱ ساعت رایگان در ماه )

3نفر
ماهانه/2600000 تومان


میز ثابت برای 3 نفر
ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات
( ۱ ساعت رایگان در ماه )

تیم شما
ماهانه ......... تومان